Joomla 3.1 Templates by FatCow Coupon

Historia szkoły

Po II wojnie ¶wiatowej wzrosła liczba mieszkańców Krapkowic i jedyna istniej±ca szkoła podstawowa nie mogła pomie¶cić wszystkich uczniów. Nagl±c± potrzeb± stało się wybudowanie nowej szkoły podstawowej. Powstała w okresie obchodów 1000-lecia państwa polskiego, w ramach towarzysz±cej im akcji "1000 szkół na 1000-lecie". Była 16 w województwie, a 247 w kraju szkoł± – Pomnikiem 1000-lecia.
 
Panorama szkoły.
Po licznych dyskusjach towarzyszšcej jej lokalizacji ustalono, że zostanie wybudowana na zachodnich peryferiach miasta. Obecnie budynek naszej szkoły stoi w otoczeniu bloków osiedla 1000-lecia. Jednak osiedle powstało dopiero po wybudowaniu szkoły i w 1961, gdy oddawano jš uczniom, wydawała się osamotniona. Wybudowano jš w cišgu roku. 26 lipca 1960 roku wmurowano akt erekcyjny, a wrze¶nia 1961 roku nast±piło jej uroczyste otwarcie. Wiele osób pamiętaj±cych ten dzień wspomina samolot aeroklubu z Ligoty Dolnej, który pojawił się nad szkoł± i po kilku okr±żeniach zrzucił na spadochronie wi±zankę kwiatów i symboliczny klucz do nowej szkoły. Szkole nadano imię Powstańców ¦l±skich, które nosi do dziasiaj, a pierwszym jej kierownikiem, pełni±cym sw± funkcję do 1967 roku był pan Tadeusz Kastelik. Pocz±tkowo oddalenie szkoły od centrum miasta powodowało, że rodzice niechętnie posyłali do niej swoje dzieci. Były jeszcze inne powody: Przyzwyczajenie do szkoły, któr± sami znali i nieufno¶ć wobec "tego, co nowe". Wkrótce wokół nowej szkoły wyrosło osiedle, więc nie wydawała się już tak osamotnion± budowl±. Zmienił się też stosunek do niej mieszkańców Krapkowic - polubili j± i zaczęli chętnie posyłać do niej swoje dzieci. Szkoła rozwijała też sw± działalno¶ć w ¶rodowisku bior±c aktywny udział w imprezach kulturalnych i sportowych miasta. Wzrastała liczba uczniów, przez cztery lata od roku szkolnego 1976/77 poczynaj±c Szkoła Podstawowa nr 2 była szkoł± zbiorcz±, a oprócz tego zorganizowano w niej odrębne oddziały szkoły specjalnej, które przeniesiono do innego budynku w 1978 roku. Wzrastało również znaczenie szkoły, jej uczniowie zdobywali czołowe miejsca 76/77 na konkursach i olimiadach przedmiotowych oraz w zawodach sportowych. Absolwenci dobrze zdawali egzaminy do szkół ponadpodstawowych. O dobrej opinii ¶wiadczył fakt, iż rodzice uczniów spoza obwodu szkoły również chcieli zapisywać do niej swe dzieci. W roku szkolnym 1999/2000 nasza szkoła stała się Zespołem Szkół nr 2 skupiaj±cym Szkołę Podstawow± i Gimnazjum. Od pocz±tku bież±cego roku szkolnego stali¶my się Publicznym Ginzajum nr 2 w Krpakowicach, do którego uczęszcza młodzież z Krapkowic oraz szkół podstawowych z Kórnicy, Rogowa, Steblowa, Żużeli i Żywocic.

Publiczne Gimnazjum nr 2

ul. Kwiatowa 7
47-300 Krapkowice
tel. 77 466 13 33
pg2@krapkowice.pl

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

Materiały do publikacji proszę przesyłać na adres:
lukhend2@eszkola.opolskie.pl

 

Redakcja strony